Bestämmelser för fiskerättsägare i Nedre

Moälvens Fiskevårdsområdes Förening

Vem är medlem och vem får utnyttja medlems fiskerätt?

Medlem är den som äger fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet eller de övriga brukare

m fl som avses i §3 andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden (arrendator eller

servitutsägare).

Fiskerättsbevis

Varje medlem kan beställa ett fiskerättsbevis på iFiske. Fiskerättsbeviset skall medföras vid fiske inom Nedre

Moälvens FVO och skall på anmodan uppvisas för tillsynsman. Observera att medlem som fiskar

utan att medföra giltigt fiskerättsbevis bedriver olovligt fiske och därmed riskerar straffpåföljd.

Var gäller fiskerättsbeviset?

Medlem får utöva sin fiskerätt inom hela fiskevårdsområdet enligt de bestämmelser som stämman

beslutar.

Familjemedlemmar

Medlems familj mantalsskrivna tillsammans med medlem äger rätt att fiska på samma villkor som

medlem i fiskevårdsområdet. Ett fiskerättsbevis ska dock alltid medföras vid fiske.

Fiskerättsägares fiske:

Handredskapsfiske får bedrivas enligt samma villkor som gäller för fiskeupplåtelse till

allmänheten.

Nätfiske

Nätfiske är totalförbjudet inom hela fiskevårdsområdet.

Skyddsområden

Totalt fiskeförbud vid samtliga bäckmynningar, med början vid bäckmynningen och omfattande allt

vatten inom en radie av 100 m från mynningen.

Fiskeförbud under hela året i alla bäckar förutom Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn.

Under perioden 15/8 – 31/10 råder fiskeförbud i Moälvens mynning.

Totalt fiskeförbud året om ca 50m från slussanläggningen, se markerat område på karta nedan. Nedre fiskegränsen är markerad med skyltar på platsen.

 Fredningsområde vid slussen

Fiskådra

Observera bestämmelsen om fiskådra,

17 § fiskelagen: ” I vattendrag och sund - också i saltsjön - skall i varje gren där fisken har sitt

drev, fiskådra finnas i djupaste vattnet. Fiskådra utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast

förekommande vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter

sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet.”

18 § fiskelagen: ”Fiskådra skall lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Någon

annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i eller vid fiskådran i syfte att hindra fisken

från att gå fram i ådran.”

 

Övriga tillåtna fiskeredskap

Nya regler 2018!

  • Fiskerättsinnehavare äger rätt att fiska med en mjärde. Inga andra redskap får användas.
  • Fiske med ryssja är för förbjudet fom 2018.
  • Fiske med långrev är förbjudet fom 2018.

Utestående redskap skall vara tydligt utmärkt med boj samt tydlig uppgift om ägarens namn

och fastighetsnummer. Omärkt eller felaktigt placerat redskap omhändertas ovillkorligen av

tillsynsman och överlämnas till polismyndighet.

 

Kom ihåg!

• Som fiskerättsägare har även Du ansvar för att fisket vårdas och bedrivs på

ett riktigt sätt för ett uthålligt fiske.