Allmänna fiskebestämmelser

Lagar och regler

En utförlig folder om "Bestämmelser vid fiske inom Västernorrlands län" kan du erhålla hos Länsstyrelsenkommunerna m.fl. 

Varje fiskevårdsområde kan även utfärda speciella fiskebestämmelser. 

Levande agnfisk

får du använda bara om den redan finns naturligt i fiskevattnet. OBS! Tänk på att t.ex. mört, elritsa, ruda och spigg m.m. ibland kan försämra ett vatten för all framtid om de börjar föröka sig där de tidigare inte fanns. Bl.a. blir det sämre med fiskföda eftersom vitfisken konkurrerar med öring- och rödingyngel om bottenfaunan. På grund av risken för spridning av fisksjukdomar och oönskade fiskstammar krävs tillstånd från Länsstyrelsen för alla fiskutsättningar.

Bestämmelser för Nedre Moälvens FVO

Se även broschyren under "Fiskekort"!

Nya regler för fiske vid slussen i Hörnett/Svedjeholmen

Fr o m 2006-01-01 är allt fiske förbjudet 50 m uppströms resp 50 m nedströms slussanläggningen! Detta gäller året runt!

OBS! Nya regler om fångstbegränsning av lax och havsöring fr o m 2008

Fredningstid
Allt fiske efter lax och havsöring är förbjudet under tiden 1 september – 31 december.
Under övrig tid, d v s 1 januari – 31 augusti gäller följande:

- Fredning av reproduktionsområden
Allt fiske är under hela året förbjudet i fiskevårdsområdets bäckar och inom en radie av 100 m från
bäckarnas utlopp. Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn undantaget.

- Fångstbegränsning och minimimått
Max en (1) lax eller havsöring per dygn får fångas. Minimilängden 50 cm gäller båda arterna.

Totalförbud för nätfiske inom fiskevårdsområdet

 

Årsstämman har beslutat om totalförbud för nätfiske, vilket tidigare varit tillåtet för fiskerättsägare. Förbudet gäller under en tid av fem år för att freda de känsliga lax- och havsöringsstammarna.