Allmänna fiskebestämmelser

Allt fiske är förbjudet 50 m uppströms resp 50 m nedströms slussanläggningen! Detta gäller året runt!

Fredningstid:
Allt fiske efter lax och havsöring är förbjudet under tiden 1 januari -18 juni samt 1 Augusti – 31 december.
Under övrig tid, d v s 19 juni – 31 juli gäller följande:  Fredning av reproduktionsområden. Allt fiske är under hela året förbjudet i fiskevårdsområdets bäckar och inom en radie av 100 m från bäckarnas utlopp. Kallån och Billabäcken uppströms Billatjärn undantaget.- Fångstbegränsning och minimimått
Max en (1) lax eller havsöring per dygn får fångas. Minimilängden 50 cm gäller båda arterna.Totalförbud för nätfiske inom fiskevårdsområdet

Fiskekort är personligt och gäller för fiske med ett handredskap fört för hand samt för angeldonsfiske med krok (ej sax) från is. Max 10 don.
Fiskekort och giltig legitimation ska medföras vid allt fiske och på anmodan uppvisas för tillsynsman.
Fiskare som bryter mot lokala fiskebestämmelser debiteras kontrollavgift.


Båt:
får användas vid fiske med undantag för Hamptjärn och Svarttjärn.
Trollingkort:
- berättigar till trollingfiske med max 4 spön/båt i NMFVOs del av Moälven.

HAMPTJÄRN, Sund
Särskilt fiskekort erfodras.
Kort för Hamptjärn säljs endast hos Statoil, Sund

SVARTTJÄRN, Myckling
Särskilt fiskekort erfordras. Säljs hos Time, Själevad.

Art: tillåtna mått i parantes
Gädda (40 - 75 cm)
Abborre
Gös (40-60cm)
Havsöring (min 50cm)
Lake
Harr (min25cm)
Regnbåge
Röding
Lax (min 50cm)